Masz pytanie?
Wyszukiwarka

 

Regulamin

Serwis na swoich stronach www wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci maksymalnego komfortu podczas przeglądania serwisu i korzystania z usług. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie tych plików. Jednak zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o ich użyciu.

Podanie danych osobowych, i zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszystkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, określonym w regulaminie sklepu. W przypadku, gdy postanowisz nie podawać nam niezbędnych danych do realizacji zamówienia i nie wyrazisz zgody na ich przetwarzanie, nie będziemy mogli zrealizować Twojego zamówienia.

Klient w każdej chwili masz prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. Można to zrobić samodzielnie, lub skorzystać z naszej pomocy.

Zapewniamy Cię, że nasza firma przestrzega polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne. 

 

regulamin obowiązujący od 27.12.2016

 

Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby.

Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (Close to Renata Ostrowska-Kujawska, ul. Koplowicza 11, 92-549 Łódź

W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

 

REGULAMIN

§1 Definicje

1.    Adres pocztowy - imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.

2.      Adres reklamacyjny:

decoraliki.pl , Renata Ostrowska-Kujawska, ul.Tatrzańska 116 paw 11 , 93-208 Łódź,

3.    Cennik dostaw – znajdujące się pod adresem http://www.decoraliki.pl/dostawa,64.htmlzestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.

4.    Dane kontaktowe:

Close to Renata Ostrowska-Kujawska, ul.Koplowicza 11, 92-549 Łódź

e-mail: sklep@decoraliki.pl
telefon: 502 584 112

5.    Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw znajdującym pod adresemhttp://www.decoraliki.pl/dostawa,64.html

6.    Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.

7.    Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.

8.    Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

9.    Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.

10.  Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.

11.  Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

12.  Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.

13.  Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.

14.  Miejsce wydania rzeczyadres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.

15.  Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.

16.Platforma internetowa ODR – unijny serwis internetowy działający na podstawie  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE i dostępny pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr

17.  Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona pod adresem http://www.decoraliki.pl/platnosc,397.html

18. Podmiot uprawniony – podmiot uprawniony do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 roku z późniejszymi zmianami

19.  Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

20.  Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).

21.  Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.

22.  Przedmiot świadczeniaprzedmiot umowy.

23.  Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie.

24. Rejestr UOKiK ­– rejestr podmiotów uprawnionych prowadzony przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 roku z późniejszymi zmianami i dostępny pod adresem: https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php

25.  Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.

26.  Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem decoraliki.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.

27.  Sprzedający:

Close to Renata Ostrowska-Kujawska, ul.Koplowicza 11, 92-549 Łódź, konto firmy mBank 64 1140 2004 0000 3502 7426 7436, nip: 773-202-80-94

 Uldan Plus Radosław Kujawski, ul.Tatrzańska 116/11, 93-208 Łódź, nip: 982-001-85-35

zarejestrowany i widoczny w ewidencji CEIDG pod adresem:

https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/Search.aspx

 https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx

KONTO BANKOWE: mBank 64 1140 2004 0000 3502 7426 7436

28. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.

29.  Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.

30.  Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.

31.  Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.

32.  Wada fizyczna niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:

a.    nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

b.    nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,

c.    nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

d.    została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;

e.    w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;

f.     nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.

33.  Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

34.  Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

 

§2 Warunki ogólne

1.    Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.

2.    Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

3.    Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.

4.    Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

5.    Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.

6.    Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:

a.    potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia, faktury pro forma, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu w wersji pdf, wzoru formularza odstąpienia od umowy w wersji pdf, linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy;

b.    dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanych: dowodu zakupu, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu, wzoru formularza odstąpienia od umowy.

7.    Sprzedający informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie.

8.    Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.

9.    Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu decoraliki.pl, należy je wszystkie wyłączyć.

10.  Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wgląd, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.

11.  Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.

12.  Kupujący zobowiązany jest do:

a.    niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b.    korzystania ze sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c.    niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),

d.    korzystania ze sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących oraz dla Sprzedającego,

e.    korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f.       korzystania ze sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami regulaminu, a także z ogólnymi zasadami netykiety.

 

§3 Zawarcie umowy i realizacja

 

1.    Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

2.    W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:

a.    dodanie do koszyka produktu;

b.    wybór rodzaju dostawy;

c.    wybór rodzaju płatności;

d.    wybór miejsca wydania rzeczy;

e.    złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Wyślij zamówienie”.

3.    Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.

4.    Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego, co powinno nastąpić w terminie 30 dni od złożenia zamówienia, chyba że Konsument nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedającego.

5.    Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.

6.    Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.

7.    Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o wartości zamówienia lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze).

8.    Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.

9.      Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy, wraz z dołączonymi załącznikami, o których mowa w §2 pkt 6b.

 

§4 Prawo do odstąpienia od umowy

 

1.    Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.

2.    Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3.    Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu dostępnym pod regulaminem sklepu lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.

4.    Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail sklep@decoraliki.pl (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

5.    W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

6.    Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem na Adres  decoraliki.pl , Renata Ostrowska-Kujawska, ul.Tatrzańska 116 paw 11 , 93-208 Łódź,

7. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt

8.   Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.


9.  Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

10.  Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.

11.  Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

12.  Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

13.  Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

a.    w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

b.    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c.    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

d.    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

e.    w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

f.     w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

g.    o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;

h.      o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

 

§5 Rękojmia

 

1.    Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).

2.    Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).

3.    W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.

4.    Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:

a.    złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;

b.    złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;

chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

5.    Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

6.    Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

7.    Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:

a.    żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;

b.    żądać usunięcia wady.

8.    Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

9.    Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

10.  W przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady, jednak zobowiązany jest ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedającego zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego, Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.

11.  Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.

12.  Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający, za wyjątkiem sytuacji opisanej w §5 pkt 10.

13.  Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

14. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do opartych o art. 5615 kodeksu cywilnego: oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny, żądania wymiany rzeczy na wolną od wad, żądania usunięcia wady. Sprzedający w terminie trzydziestu dni (art. 7a prawa konsumenckiego) ustosunkuje się do każdego innego oświadczenia Konsumenta, którego nie dotyczy określony w kodeksie cywilnym termin czternastu dni. W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.

15.  Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

16.  Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

17.  W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.

18.  W terminach określonych w §5 pkt 15-17 Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

19.  W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

20.  Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się §5 pkt 15-16, z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

21.  Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

22.  Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.

23.  Sprzedający o ile jest zobowiązany do świadczenia lub świadczenia finansowego na rzecz Konsumenta wykona je bez zbędnej zwłoki, nie później niż terminie przewidzianym w prawie.

 

§6 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

1.    Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający.

2.    Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

3.Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: http://www.decoraliki.pl/regulamin,4.html

 

§7 Postanowienia końcowe

 

1.   Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

2.   O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

3.   Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin (http://www.decoraliki.pl/regulamin,4.html). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

4.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się̨ odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR lub dokonując wyboru dowolnego podmiotu uprawnionego spośród znajdujących się w rejestrze UOKiK. Sprzedający oświadcza zamiar i wyraża zgodę na pozasądowe rozwiązanie sporu konsumenckiego.

W ostateczności sprawę rozstrzyga sad właściwy miejscowo i rzeczowo.

  

 

 Łódź, 27.12.2016

 

 

 regulamin obowiązujący do 26.12.2016

Regulamin serwisu www.decoraliki.pl

I. Informacje o firmie

 

Właścicielem sklepu decoraliki.pl, są:  firma Close to Renata Ostrowska-Kujawska, ul.Koplowicza 11, 92-549 Łódź, konto firmy mBank 64 1140 2004 0000 3502 7426 7436, firma Uldan Plus Radosław Kujawski, ul.Tatrzańska 116/11, 93-208 Łódź, nip: 982-001-85-35

IBAN: PL 64 1140 2004 0000 3502 7426 7436

SWIFT-BIC: BREXPLPWMBK

Dane kontaktowe:

Kom: 502 584 112

e-mail: sklep@decoraliki.pl

 

II. Informacje o sklepie decoraliki.pl

 

 1. Sklep internetowy decoraliki.pl, dalej nazywany Sklepem, prowadzi sprzedaż towarów drogą internetową, na terenie całej Polski i stacjonarnie w Łodzi. 

 

 

II. Informacja o świadczeniu usłuh elektronicznych

 1. W ramach Sklepu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług elektronicznych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Świadczenie przez Usługodawcę Usług elektronicznych jest bezpłatne.
 3. Warunki zawierania umów o świadczenie Usług elektronicznych:
 • umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji.
 • do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych przez Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz Hasło.
 • umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi (dodanie Produktu do koszyka).
 •  
 1. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieoznaczony.
 2. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.
 3. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług elektronicznych:
 • klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 7–dniowego terminu wypowiedzenia.
 • usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w wypadku, gdy Klient obiektywnie rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Naruszenie regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Wypowiedzenie może być złożone po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu. Rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku z zachowaniem 14–dniowego okresu wypowiedzenia.
 • Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez którąkolwiek ze Stron nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania umowy.
 • Niezależnie od powyższych postanowień Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia Stron.

 

 

IV. Oferta cenowa sklepu

 

 1. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są nowe, wolne od wad prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski."
 • "Zamówienia można składać:
 • a)    poprzez witrynę internetową za pomocą formularza zamówień
 • b)    telefonicznie pod numerem: 502584112
 • c)     za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@decoraliki.pl
 1. Ceny towarów znajdujących się w  Sklepie są wyrażone w PLN (złotych polskich) i zawierają podatek VAT.
 2. Cena towaru jest wiążąca w  chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen w dowolnym momencie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych przez Sklep do realizacji.
 4. Ceny towarów nie uwzględniają kosztów przesyłki, które są ujęte w odrębnym cenniku.
 5. Promocje w sklepie nie łączą się ze sobą
 6. Cenniki towarów nie stanowią ze strony Sklepu oferty do zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do składania oferty przez Klientów.

 

V. Zamówienia – proces składania

 

 1. Zamówienia są składane przez Klienta bezpośrednio poprzez stronę internetową Sklepu.
 2. Zamówienia są składane przez Klienta poprzez formularz zamówieniowy, który jest wypełniany przez Klienta Sklepu w trakcie robienia zakupów.
 3. Zamówienia można składać przez całą dobę – za wyłączeniem przerw technicznych, o których Klient będzie poinformowany na stronie Sklepu.
 4. Warunkiem realizacji zamówienia przez Sklep jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia
 5.  Po zakończeniu procesu opisanego w  punkcie powyżej, dochodzi do zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego pomiędzy Sprzedającym - Sklepem, a Kupującym – Klientem.
 6. Po złożeniu zamówienia Klient będzie otrzymywał automatyczne powiadomienia na jego adres mailowy o  stanie realizacji zamówienia. 
 7. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim.
 8. Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy kupna w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zamówienia. Zwracany towar prosimy wysłać na adres close to Renata Ostrowska-Kujawska, ul.Tatrzańska 116/11, 93-208 Łódź.

  Zwrot należności za zwrócone towary nastąpi w terminie 7 dni od daty otrzymania zwrotu towaru na wskazane przez Klienta konto bankowe.

 9. Sklep internetowy decoraliki.pl z chwilą zawarcia umowy sprzedaży przekaże konsumentowi drogą mailową pod wskazany w formularzu adres, regulamin sprzedaży  wraz z informacją dotyczącą korzystania z prawa odstąpienia od umowy wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy  oraz wzór formularza odstąpienia od umowy które znajdują się pod regulaminem.

 

VI. Anulowanie/Modyfikacja zamówienia

 

 1. Klient może wprowadzić zmiany w  swoim zamówieniu, kontaktując się telefonicznie lub mailowo sklep@decoraliki.pl ze Sklepem. Zmiany mogą zostać uwzględnione tylko do momentu nadania przesyłki przez Sklep.
 2. Jeśli Klient złożył kilka zamówień w krótkim czasie – istnieje możliwość ich połączenia i wysłania w  jednej przesyłce, jeśli przesyłki nie zostały już zrealizowane. W celu połączenia zamówień należy skontaktować się telefonicznie lub mailowo ze Sklepem.

 

VII. Zamówienia – proces realizacji

 

 1. Proces realizacji zamówienia rozpoczyna się na następny dzień pracujący dla Sklepu po dopełnieniu formalności przez Klienta, tzn. poprawnego wypełniania formularza zamówienia oraz jego potwierdzenia mailowego (w przypadku zamówieniach za pobraniem lub przedpłacie na konto). Warunkiem realizacji zamówień z  "przedpłatą na konto" jest odnotowanie operacji bankowej na koncie decoraliki.pl. Transfer międzybankowy może wynieść nawet trzy dni robocze.
 2. Dostawy zamówień są realizowane na terytorium Polski za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.
 3. W przypadku przedpłaty na konto (płatność elektroniczna, kartą kredytową bądź przelewem), możliwy jest również odbiór osobisty w biurze w Łodzi, ul. Tatrzańska 116 paw 11 w dni: pon 9-15, śr i czw 12-18. 
 4. Standardowy czas realizacji zamówienia, tzn. do momentu wysłania nadania przesyłki przez Sklep, wynosi 1-2 dni robocze. W przypadku niektórych produktów czas realizacji może być wydłużony. Informacja ta jest dostępna na każdej stronie produktu.
 5. Do czasu realizacji zamówienia Klient powinien doliczyć czas dostawy, realizowany przez wybranego przez Klienta operatora:

Poczta Polska – od 1 do 5 dni

Kurier – do 48 godzin 

 1. Klient będzie otrzymywał automatyczne powiadomienia na pocztę e-mail na temat kolejnych etapów procesu realizacji zamówienia.  
 2. W przypadku niedostępności części towarów zawartych w zamówieniu Sklep skontaktuje się z Klientem w  celu podjęcia decyzji o: częściowej realizacji, wydłużeniu czasu oczekiwania lub anulowaniu całości zamówienia.

 

VIII. Gwarancja na zakupione towary

 1. Produkty oferowane w sklepie posiadają gwarancję producenta, sprzedawcy, dystrybutora, obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Okres gwarancji dla produktów wynosi 24 miesiące i jest liczony od dnia dostarczenia produktu do klienta.
 3. Dokumentem uprawniającym do ochrony gwarancyjnej jest oraz dowód zakupu: paragon lub rachunek.

 

X. Formy płatności

 

Sklep akceptuje następujące formy płatności:

  

 1. Rozliczenia transakcji karta kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl
 2. Płatność przelewem: zapłatę za zamówienie przedpłata na konto bankowe Sklepu.
 3. Płatność przy odbiorze umożliwia zapłatę listonoszowi/kurierowi w momencie otrzymania przesyłki. Ta forma płatności wiąże się z dodatkową opłatą za każde złożone zamówienie.

 

X. Faktury i paragony

 

 1. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny
 2. Na życzenie klienta wystawiamy rachunki, należy przy składaniu zamówienia wypełnić odpowiednie pole w  formularzu.

 

XI. Koszty przesyłki

 

 1. Koszt przesyłki ponosi Sklep, jeżeli Klient składa zamówienie o wartości przekraczającej 350 zł brutto – przy przedpłacie na konto (z wyłączeniem płatności kartą kredytową i przez system dotpay). Przesyłka nadawana jest Pocztą Polską lub kurierem.
 2. W przypadku zamówienia o  wartości powyżej 500 zł brutto, ale za pobraniem, koszt przesyłki ponosi Sklep. Zamówienia poniżej 500 zł brutto za pobraniem koszty dostawy ponosi Klient.
3. Koszty przesyłki ponosi Klient, jeśli wartość jego zamówienia nie przekracza 350 zł brutto, o poniższej wartości:

Koszty transportu uzależnione są od wielkości zamówienia.

 

- małe przesyłki o wartości poniżej 100zł - wysyłamy listem poleconym priorytetowym. Koszt takiej przesyłki to 8 zł (przy przedpłacie przelewem)

 

- Zamówienia o wartości pomiędzy 100zł a 199,99zł:

12 zł - Poczta

16zł - Kurier

 

- Zamówienia o wartości pomiędzy 200 zł a 349,99zł:

16zł - Poczta

12zł - Kurier

 

- w przypadku przesyłek pobraniowych do powyższych kosztów transportu należy doliczyć 6zł 

 

- paczki opłacone przelewem o wartości powyżej 350zł transport GRATIS (nie dotyczy: artykułów w promocji, realizacji kodów rabatowych, płatności kartą kredytową i dłatności za pomocą systemy dotpay)

 

 1. Przedstawione koszty dostawy dotyczą realizacji zamówień na terenie Polski.
 2. W przypadku odbioru osobistego omówionego w Sekcji VII, Klient nie ponosi żadnych dodatkowych opłat bez względu na wartość zamówienia.
 3. Przesyłki zagraniczne-prosimy o kontakt ze sklepem w celu ustalenia kosztów przesyłki (sklep@decoraliki.pl). Koszt jest ustalany indywidualnie na podstawie wagi zamówienia oraz kraju dostawy.

 

XII. Zwroty i reklamacje

 1. W przypadku reklamacji lub zwrotu towaru prosimy przesłać produkt w ciągu 14 dni od daty otrzymania produktu.
 2. Zwracany bądź reklamowany towar prosimy wysłać na adres korespondencyjny: Chustorodzice.pl Renata Ostrowska-Kujawska, ul.Tatrzańska 116 paw 11 , 93-208 Łódź.
 3. Konsument odstępujący od umowy sprzedaży ponosi koszty odesłania produktu do Sprzedawcy
 4. Zwrot należności za zwrócone towary nastąpi w terminie 7 dni od daty otrzymania zwrotu towaru na wskazane przez Klienta konto bankowe. Sprzedwaca dokona zwrotu wartości zakupionego produktu oraz najtańszego dostępnego w ofercie sposobu dostawy do konsumenta.
 5. Reklamacji zakupionego towaru udzielamy w przypadku wad technicznych i fabrycznych. Na reklamacje odpowiadamy w ciągu 14 dni od daty otrzymania informacji o wadzie towaru. Towar wadliwy zostanie wymieniony na nowy. W przypadku braku towaru (np. w wyniku wyczerpania zapasów magazynowych) Sklep zwróci kupującemu równowartość zapłaconej ceny lub zaproponuje towar zbliżony parametrami z bieżące oferty sklepu.  
 6. Sprzedawca dokona zwrotu wartości zakupionego produktu oraz najtańszego dostępnego w ofercie sposobu dostawy do konsumenta.

 

XIII. Ochrona danych osobowych

 

 1. Firma decoraliki.pl i należący do niej Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o  ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. Zgodnie z tą ustawą Klienci sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
 2. Dane osobowe klienta, wykorzystywane są przez sklep decoraliki.pl tylko w celu wysłania zamówienia do klienta oraz skontakotowania się z nim w celu potwierdzenia zamówienia.
 3. Dane osobowe Klienta podlegają ochronie, zgodnie z Polityką Prywatności Sklepu.
 4. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, baza danych zstałał zgłoszszona do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

 

XIV. Postanowienia końcowe

 

 1. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy będzie sąd właściwy.
 2. Opinie i pytania dotyczące pracy Sklepu prosimy przesyłać na adres sklep@decoraliki.pl

 

 

OŚWIADCZENIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Oświadczenie odstąpienia od umowy kupna nr...................... zawartej dnia........................

 Imię i nazwisko: ...............................................................................................................................

Adres: ...............................................................................................................................

Kod: ...............................................................................................................................

Miejscowość: ...............................................................................................................................

Nazwa towaru: ...............................................................................................................................

 

Przesyłkę otrzymałem(am) dnia .............................................................................................

Oświadczam, że odstępuję od umowy zakupu zawartej dnia ................................. z firmą:

dane firmy z dowodu zakupu: ...............................................................................

..................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Nazwa towaru: ........................................................................................................ .................................................................................................................................

Forma płatności: ......................................................................................................

Bank i numer konta: .................................................................................................

Nr telefonu: ....................................................

Jako przyczynę odstąpienia od umowy podaję:

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

 

Prosze wysyłać na adres korespondencyjny:

Chustorodzice.pl Renata Ostrowska-Kujawska,

ul.Tatrzańska 116 paw 11 , 93-208 Łódź,

 

 

(zapoznałem się z treścią - podpis Klienta)

 

 

 

 

 

 

 

Facebook